Noteikumos lietotie termini

Noteikumos lietotie termini

 • Rigatta - SIA "Rigatta", vien.reģ.nr. 40003582107, juridiskā adrese Citadeles 2 - 516, Rīga, LV-1010, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs.

 • Tet – SIA "Tet", publisko elektronisko sakaru operators.

 • Telepele 1030 pakalpojums jeb Pakalpojums - telefonsakaru priekšapmaksas pakalpojums, ko Rigatta sniedz Tet abonentiem un mobilajam abonentiem

 • Lietotājs - fiziska vai juridiska persona, kas lieto Telepele 1030 pakalpojumu.

 • Lietotāja konts – virtuālais konts, kurā tiek ieskaitīti Lietotāja naudas līdzekļi. Lietotāja konts ir piesaistīts Lietotāja Tet tālruņa numuram.

 • Priekšapmaksa jeb Avanss - naudas līdzekļi, kuri tiek ieskaitīti Lietotāja kontā, to papildinot. Avanss var tikt izmantots Pakalpojuma saņemšanai Avansa derīguma termiņa laikā atbilstoši Rigatta noteiktajiem Tarifiem.

 • Tarifi - Rigatta noteiktie tarifi par Telepele 1030 pakalpojuma izmantošanu.

 • Nepārvarama vara - faktori, kas ir ārpus Rigatta kontroles un traucē Telepele 1030 pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā (bet ne tikai):

 • Trešo personu rīcība;

 • Dabas stihijas;

 • Elektroapgādes traucējumi;

 • Traucējumi Latvijas telekomunikāciju tīklu darbībā;

 • Traucējumi un ierobežojumi citu valstu telekomunikāciju tīklu darbībā;

 • Valsts un pašvaldības institūciju noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita veida rīcība;

 • Karš.

Vispārīgie noteikumi

 • Šie Noteikumi nosaka Telepele 1030 pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī Telepele 1030 pakalpojuma Lietotāju pretenziju pieteikšanas kārtību.

 • Noteikumi ir saistoši visiem Telepele 1030 pakalpojuma Lietotājiem.

 • Noteikumi ir publicēti pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Telepele 1030 pakalpojuma Lietotājs, veicot pirmo zvanu ar kodu 1030, apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana

 • Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta, tiklīdz Lietotājs ir veicis pirmo zvanu ar kodu 1030.

 • Avanss par Pakalpojuma saņemšanu ir jāizlieto 6 mēnešu laikā no Lietotāja konta papildināšanas brīža.

 • Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta pēc Rigatta iniciatīvas bez Lietotāja piekrišanas, ja Lietotājs izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus vai citus normatīvos aktus.

 • Rigatta neatbild par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kā arī negūto peļņu, kas Pakalpojuma Lietotājam rodas Pakalpojuma nepieejamības dēļ.

 • Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām.

Tarifi un norēķini

 • Pakalpojuma tarifus un norēķinu kārtību nosaka Rigatta.

 • Pakalpojuma tarifi ir publiskoti Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Katra zvana tarifs par minūti tiek paziņots pakalpojuma Lietotājam pēc numura uzņemšanas pirms zvans tiek savienots.

 • Rigatta var mainīt tarifu likmes. Par izmaiņām Rigatta informē, publiskojot tās Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv . Ja mājas lapā norādītais tarifs atšķiras no tarifa, kas tiek paziņots zvana laikā, tad par spēkā esošu tiek uzskaitīts tarifa paziņojums zvana laikā.

Konta papildināšana

 • Konta papildināšana iespējama ar naudas pārskaitījumu uz Rigatta bankas kontiem, norādītiem Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Konta papildināšanas brīdī iemaksātais Avanss tiek pieskaitīts jau esošajam Avansam.

 • Avansu var papildināt arī tad, ja kontā vēl ir neizlietots Avansa atlikums Pakalpojuma izmantošanai.

 • Iemaksātais Avans var tikt izmantots tikai Pakalpojuma apmaksai un netiek atmaksāts.

 • Veicot konta papildināšanu, Avansa derīguma termiņš pagarinās par 6 mēnešiem.

Lietotāja tiesības

 • Saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Noteikumiem.

 • Saņemt informāciju par Pakalpojumu, to pieslēgšanu un atslēgšanu, tarifiem un lietošanu.

 • Prasīt Rigatta Avansa derīguma termiņa pārrēķinu, ja Tet vainas dēļ Lietotājs nav varējis lietot Pakalpojumu ilgāk par 7 (septiņām) dienām.

 • Iesniegt rakstiskas pretenzijas Noteikumos noteiktā kārtībā.

Lietotāja pienākumi

 • Ievērot šos Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Rigatta tiesības

 • Mainīt Tarifus bez iepriekšēja brīdinājuma, nodrošinot to pieejamību pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Uz laiku pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

 • Tet, veicot nepieciešamos būvniecības un Tet tīkla uzturēšanas darbus, uz laiku ir pārtraucis telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu

 • Tet tīkla darbība pārtraukta Nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

 • Izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

 • Tet izbeidz telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu.

Rigatta pienākumi

 • Sniegt Pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.

 • Sniegt Lietotājam informāciju par Tarifiem un Pakalpojuma lietošanu.

 • Izskatīt Llietotāju rakstiskās pretenzijas un sniegt atbildi.

Pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

 • Lietotāja pretenzijas iesniedzamas rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no attiecīgā notikuma brīža.

 • Lai pieteiktu rakstisku pretenziju Rigatta, pakalpojuma lietotājam nepieciešams norādīt:

 • Fiksēta tālruņa numuru, ko Lietotājs ir izmantojis pakalpojuma lietošanai;

 • Pretenzijas raksturu un vēlamo risinājumu;

 • Adresātu Rigatta atbildes nosūtīšanai.

 • Nepieciešamības gadījumā, Rigatta darbinieks var lūgt iesniegt papildu informāciju pretenzijas izskatīšanai.

 • Rigatta izskata Lietotāja pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža.

Noteikumi par piedalīšanos programmā "Draugu Bonuss"

 • Lietotājam jāapzinās, ka piedaloties programmā "Draugu Bonuss", citi lietotāji var būt informēti par viņa Telepele 1030 maksājumiem.

 •  Ja Jūs nevēlaties piedalīties programmā "Draugu Bonuss", tad pirmo zvanu ar Telepele 1030 jāveic uz starptautisku numuru vai uz savu numuru.

Clients' Comments

Galina Grappe

"I recommend Telepele 1030 service to all my friends! I am sure that it is the best way to call abroad. All my family is very satisfied with the quality and the tariffs. We call to the USA and Russia for 5 sant./min."

Galina Grappe,
65 years old

 

"Very high quality and cost-effective service! Never any connection problem. Thanks to Telepele 1030 we now can afford often communication with our daughter, who lives abroad. We are really satisfied with everything!"

Andris Krumins,
60 gadi

 

"Cheaper can be only for free! I am satisfied with Telepele 1030 service. Although I make calls to France, America, Russia and sometimes to Great Britain, it feels like I call to my neighbors, who live in Latvia. The fact that all the calls are international is not reflected on my wallet."

Edvin Brunch,
50 years old

 

"Telepele is a partner you can rely on. Easy and fast to use, easy to top up the credit, but the most important advantage is that the user does not lose his personal identification – it is shown the caller's telephone number. Before each call the user is informed about the tariff per minute."

Rihard Lazorenko,
SIA “K7 Lines”

 

"Telepele 1030 is a very good service! It had been too expensive to call abroad from the fixed phone before, everything has changed with the Telepele 1030. I am very much obliged to the Telepele 1030 workers for informing me about this service. I am definitely going to use Telepele 1030 again in the future!"

Evgenija Grigorjeva,
82 years old

 

 

"Calling abroad with Telepele 1030 is convenient and cheap! The connection is good – I am satisfied. I call to Russia for 5 sant./min."

Larisa Shmalj,
47 years old