LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)

Noteikumos lietotie termini

 • Rigatta - SIA "Rigatta", vien.reģ.nr. 40003582107, juridiskā adrese Citadeles 2 - 518, Rīga, LV-1010, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs.

 • Lattelecom – SIA "Lattelecom", publisko elektronisko sakaru operators.

 • Telepele 1030 pakalpojums jeb Pakalpojums - telefonsakaru priekšapmaksas pakalpojums, ko Rigatta sniedz Lattelecom abonentiem

 • Lietotājs - fiziska vai juridiska persona, kas lieto Telepele 1030 pakalpojumu.

 • Lietotāja konts – virtuālais konts, kurā tiek ieskaitīti Lietotāja naudas līdzekļi. Lietotāja konts ir piesaistīts Lietotāja Lattelecom tālruņa numuram.

 • Priekšapmaksa jeb Avanss - naudas līdzekļi, kuri tiek ieskaitīti Lietotāja kontā, to papildinot. Avanss var tikt izmantots Pakalpojuma saņemšanai Avansa derīguma termiņa laikā atbilstoši Rigatta noteiktajiem Tarifiem.

 • Tarifi - Rigatta noteiktie tarifi par Telepele 1030 pakalpojuma izmantošanu.

 • Nepārvarama vara - faktori, kas ir ārpus Rigatta kontroles un traucē Telepele 1030 pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā (bet ne tikai):

 • Trešo personu rīcība;

 • Dabas stihijas;

 • Elektroapgādes traucējumi;

 • Traucējumi Latvijas telekomunikāciju tīklu darbībā;

 • Traucējumi un ierobežojumi citu valstu telekomunikāciju tīklu darbībā;

 • Valsts un pašvaldības institūciju noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita veida rīcība.


Vispārīgie noteikumi

 • Šie Noteikumi nosaka Telepele 1030 pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī Telepele 1030 pakalpojuma Lietotāju pretenziju pieteikšanas kārtību.

 • Noteikumi ir saistoši visiem Telepele 1030 pakalpojuma Lietotājiem.

 • Noteikumi ir publicēti pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Telepele 1030 pakalpojuma Lietotājs, veicot pirmo zvanu ar kodu 1030, apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.


Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana

 • Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta, tiklīdz Lietotājs ir veicis pirmo zvanu ar kodu 1030.

 • Avanss par Pakalpojuma saņemšanu ir jāizlieto 6 mēnešu laikā no Lietotāja konta papildināšanas brīža.

 • Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta pēc Rigatta iniciatīvas bez Lietotāja piekrišanas, ja Lietotājs izmanto Pakalpojumu, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus vai citus normatīvos aktus.

 • Rigatta neatbild par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kā arī negūto peļņu, kas Pakalpojuma Lietotājam rodas Pakalpojuma nepieejamības dēļ.

 • Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām.


Tarifi un norēķini

 • Pakalpojuma tarifus un norēķinu kārtību nosaka Rigatta.

 • Pakalpojuma tarifi ir publiskoti Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Katra zvana tarifs par minūti tiek paziņots pakalpojuma Lietotājam pēc numura uzņemšanas pirms zvans tiek savienots.

 • Rigatta var mainīt tarifu likmes. Par izmaiņām Rigatta informē, publiskojot tās Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv . Ja mājas lapā norādītais tarifs atšķiras no tarifa, kas tiek paziņots zvana laikā, tad par spēkā esošu tiek uzskaitīts tarifa paziņojums zvana laikā.


Konta papildināšana

 • Konta papildināšana iespējama ar naudas pārskaitījumu uz Rigatta bankas kontiem, norādītiem Pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Konta papildināšanas brīdī iemaksātais Avanss tiek pieskaitīts jau esošajam Avansam.

 • Avansu var papildināt arī tad, ja kontā vēl ir neizlietots Avansa atlikums Pakalpojuma izmantošanai.

 • Iemaksātais Avans var tikt izmantots tikai Pakalpojuma apmaksai un netiek atmaksāts.

 • Veicot konta papildināšanu, Avansa derīguma termiņš pagarinās par 6 mēnešiem.


Lietotāja tiesības

 • Saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Noteikumiem.

 • Saņemt informāciju par Pakalpojumu, to pieslēgšanu un atslēgšanu, tarifiem un lietošanu.

 • Prasīt Rigatta Avansa derīguma termiņa pārrēķinu, ja Lattelecom vainas dēļ Lietotājs nav varējis lietot Pakalpojumu ilgāk par 7 (septiņām) dienām.

 • Iesniegt rakstiskas pretenzijas Noteikumos noteiktā kārtībā.


Lietotāja pienākumi

 • Ievērot šos Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus.


Rigatta tiesības

 • Mainīt Tarifus bez iepriekšēja brīdinājuma, nodrošinot to pieejamību pakalpojuma mājas lapā internetā www.telepele.lv.

 • Uz laiku pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

 • Lattelecom, veicot nepieciešamos būvniecības un Lattelecom tīkla uzturēšanas darbus, uz laiku ir pārtraucis telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu

 • Lattelecom tīkla darbība pārtraukta Nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

 • Izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

 • Lattelecom izbeidz telekomunikāciju pakalpojuma sniegšanu.


Rigatta pienākumi

 • Sniegt Pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem.

 • Sniegt Lietotājam informāciju par Tarifiem un Pakalpojuma lietošanu.

 • Izskatīt Llietotāju rakstiskās pretenzijas un sniegt atbildi.


Pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtība

 • Lietotāja pretenzijas iesniedzamas rakstiski ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no attiecīgā notikuma brīža.

 • Lai pieteiktu rakstisku pretenziju Rigatta, pakalpojuma lietotājam nepieciešams norādīt:

 • Fiksēta tālruņa numuru, ko Lietotājs ir izmantojis pakalpojuma lietošanai;

 • Pretenzijas raksturu un vēlamo risinājumu;

 • Adresātu Rigatta atbildes nosūtīšanai.

 • Nepieciešamības gadījumā, Rigatta darbinieks var lūgt iesniegt papildu informāciju pretenzijas izskatīšanai.

 • Rigatta izskata Lietotāja pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža.


Noteikumi par piedalīšanos programmā "Draugu Bonuss"

 • Lietotājam jāapzinās, ka piedaloties programmā "Draugu Bonuss", citi lietotāji var būt informēti par viņa Telepele 1030 maksājumiem.

 • Ja Jūs nevēlaties piedalīties programmā "Draugu Bonuss", tad pirmo zvanu ar Telepele 1030 jāveic uz starptautisku numuru vai uz savu numuru.